Plán práce Vědeckého výboru na rok 2017


 

1. Výbor se bude v roce 2017 věnovat jako v minulých letech prioritním problémům z hlediska jejich aktuální potřebnosti a problémům zadaných Koordinační skupinou:
Posílení oblasti zajištění analýzy rizik v České republice“.

Aktuální téma:
Potraviny nového typu (novel food)
Zdravotní rizika vybraných rostlin a rostlinných látek v potravinách
Rezistence škůdců jako riziko pro šíření škůdců a bezpečnost potravin

Regulované škodlivé organizmy (v návaznosti na EFSA)
Bioaktivní molekuly a bezpečnost potravin
Charakterizace alkaloidů a kanabinoidů v rostlinných produktech


2. Finanční rozpočet Výboru (viz. Separátní dokument výboru) bude použit na zpracování a hodnocení rizik ve formě 6-ti plánovaných výstupů - projektových studií a stanovisek, na zpracování aktuálních podkladových materiálů pro zajištění činnosti Výboru. Dále bude část těchto finančních prostředků využita na zajištění úkolů kladených na Výbor Koordinační skupinou (KS), tzv. ad hoc výstupů - posudky, hodnocení, stanoviska specifikované v zakázkových listech. Další náklady budou sloužit ke krytí nákladů na správu a inovaci webových stránek Výboru, uspořádání semináře, na osobní náklady, režii a ostatní náklady (viz další body Plánu práce).


3. Zorganizovat odborný seminář

Zorganizovat seminář na aktuální témata rizik v potravinách a  navázat tak na semináře z minulých let. Jak se ukázalo, tato témata jsou pro orgány státní správy a státního dozoru velmi aktuální a přineslo řadu nových otázek. Semináře vedou k definování nejvíce problematických okruhů této oblasti, které byly formulovány na základě komunikace mezi orgány státní správy a jednotlivými odborníky.

 

4. Spolupráce s EFSA

ČR a MZe ČR zajišťuje experty pro EFSA a naopak činnost zahraničních expertů v ČR.  Část z tohoto mezinárodního závazku zajišťují pro MZe ČR a KS  i experti z Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí.  Část plánovaného rozpočtu v položce Náklady na reprezentaci zahrnuje položky, jež jsou spojeny s účastí členů Výboru s plánovanými zasedáními komisí EFSA (Plant Health Committe EFSA) či jednotlivě vyžádanými zahraničními cestami na pracovní jednání EFSA a další komise v oblasti bezpečnosti potravin. Výbor zajišťuje i rezervu pro hrazení cest zahraničních expertů za účelem hodnocení rizik bezpečnosti potravin.  Z financovaných cest v rámci reprezentace činnosti Výboru budou předkládány MZe ČR zprávy o tématech a o průběhu jednání.

 

5. Mapování a kategorizace problémů rizik a potenciálně škodlivých faktorů na zdraví člověka spojených s kontaminací půdy, vody, rostlin a rostlinných produktů rezidui pesticidů a jinými kontaminanty.

 

6. Analýza informačních zdrojů rizik na základě činnosti členů Výboru a externích spolupracovníků z následujících okruhů

 

 • Zdraví rostlin a regulované organizmy ve spolupráci s ÚZKÚZ
 • Abiotická nebezpečí a míra aktuálního rizika v životním prostředí, zemědělské výrobě a v rostlinných produktech.
 • Možnosti omezování biotických a abiotických rizik v rostlinných produktech a v životním prostředí.
 • Bezpečnost potravin a nakládání s chemickými látkami v zemědělství.
 • Posklizňová a předsklizňová rizika škodlivých organizmů a  pesticidních- biocidních látek
 • Potraviny nového typu (novel food)
 • Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení rizik obratlovců ve výrobních a distribučních řetězcích potravin

 

7. Účast zástupce VVF a ŽP na Koordinační skupině (KS) MZe ČR a účast na zasedání pracovních skupin EFSA a dalších relevantních mezinárodních skupinách.

 

8. V roce 2017 zorganizovat min. 3 pravidelná (či mimořádná) zasedání Výboru.

 

9. Zajišťovat správu, údržbu, aktuálnost stránek Vědeckého výboru. Umísťovat vybrané materiály na webové stránky výboru.

 

10. Tento rok se plánuje 6 plánovaných výstupů:

Plánované studie

 1. Kritické zhodnocení zdravotních rizik vybraných rostlin a rostlinných látek v potravinách a doplňcích stravy, která mají fyziologický účinek a nejsou přidávána jako aditiva (garant: RNDr. V. Bažata)
 2. Metabolity ovoce a zeleniny s možností uplatnění v prevenci chronických onemocnění (garant: prof. RNDr. L. Opletal, CSc. – FaF UK)
 3. Rezistence škodlivých organismů k pesticidům ve vztahu k bezpečnosti potravin (garant: Ing. V. Stejskal, Ph.D., prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. – VÚRV, v.v.i.)
 4. Charakterizace alkaloidů a kanabinoidů v rostlinných produktech (garant: prof. Ing. J. Hajšlová, CSc. - VŠCHT)

Plánovaná stanoviska          
 1. Použití semen chia (Slavia hispanica) v mléčných výrobcích
 2. Posouzení matriálů ke kanabinoidům z pohledu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 pro využití v PNT

 

 

 

Předkládá:
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.i.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 217
E-mail: stejskal@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 13.06.2017