Plán práce Vědeckého výboru na rok 2023


 

1. Výbor se bude v roce 2023 věnovat jako v minulých letech prioritním problémům z hlediska jejich aktuální potřebnosti a problémům zadaným Koordinační skupinou:
Posílení oblasti zajištění analýzy rizik v České republice“.

Aktuální téma:
Nové potraviny (novel food)

Zdravotní rizika vybraných biologicky aktivních látek ve vybraných komoditách

Procesní kontaminanty v potravinách

Regulované škodlivé organizmy (v návaznosti na EFSA)

Regulace přípravků na ochranu rostlin v rámci společné                zemědělské politiky

 

2. Finanční rozpočet Výboru (viz separátní dokument Výboru) bude použit na zpracování a hodnocení rizik ve formě 9 plánovaných výstupů - projektových studií a stanovisek, na zpracování aktuálních podkladových materiálů pro zajištění činnosti Výboru. Dále bude část těchto finančních prostředků využita na zajištění úkolů kladených na Výbor Koordinační skupinou bezpečnosti potravin (KSBP), tzv. ad hoc výstupů – posudky, hodnocení, stanoviska specifikované v zakázkových listech. Další prostředky budou sloužit k úhradě nákladů na správu webových stránek Výboru, uspořádání semináře, na osobní náklady, režii a ostatní náklady (viz další body Plánu práce).


3. Zorganizovat odborný seminář

Zorganizovat seminář na aktuální témata rizik v potravinách a navázat tak na semináře z minulých let. Jak se ukázalo, tato témata jsou pro orgány státní správy a státního dozoru velmi aktuální a přinesla řadu nových otázek. Semináře vedou k definování nejvíce problematických okruhů této oblasti, které byly formulovány na základě komunikace mezi orgány státní správy a jednotlivými odborníky

 

4. Spolupráce s EFSA

MZe ČR zajišťuje experty pro EFSA a naopak činnost zahraničních expertů v ČR.  Část z tohoto mezinárodního závazku zajišťují pro MZe ČR a KSBP i experti z Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí. Část plánovaného rozpočtu v položce Náklady na reprezentaci zahrnuje položky, jež jsou spojeny s účastí členů Výboru na plánovaných zasedáních pracovních skupin EFSA, s jednotlivě vyžádanými zahraničními cestami na pracovní jednání EFSA a s dalšími činnostmi v oblasti bezpečnosti potravin. Výbor zajišťuje i rezervu pro hrazení cest zahraničních expertů za účelem hodnocení rizik bezpečnosti potravin. Z financovaných cest v rámci reprezentace činnosti Výboru budou předkládány MZe ČR zprávy o tématech a o průběhu jednání.

 

5. Mapování a kategorizace problémů rizik a potenciálně škodlivých faktorů na zdraví člověka spojených s kontaminací půdy, vody, rostlin a rostlinných produktů rezidui pesticidů a jinými kontaminanty.

 

6. Analýza informačních zdrojů rizik na základě činnosti členů Výboru a externích spolupracovníků z následujících okruhů:

 

6.1. Zdraví rostlin a regulované organizmy ve spolupráci s ÚZKÚZ.

6.2. Abiotická nebezpečí a míra aktuálního rizika v životním prostředí, zemědělské výrobě a v rostlinných produktech.

6.3. Možnosti omezování biotických a abiotických rizik v rostlinných produktech a v životním prostředí.

6.4. Bezpečnost potravin a nakládání s chemickými látkami v zemědělství.

6.5. Posklizňová a předsklizňová rizika škodlivých organizmů a  pesticidních-biocidních látek.

6.6. Nové potraviny (novel food).

6.7. Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení rizik živočišných škůdců  a dalších škodlivých organizmů ve výrobních a distribučních řetězcích potravin.

6.8. Současné strategie prevence / minimalizace toxických látek v potravinách a nové, efektivní postupy kontroly.

 

7. Účast zástupce VVFaŽP na Koordinační skupině (KS) MZe ČR a účast na zasedání pracovních skupin EFSA a dalších relevantních mezinárodních skupinách.

 

8. V roce 2021 zorganizovat 3 pravidelná (či mimořádná) zasedání Výboru.

 

9. Zajišťovat správu, údržbu, aktuálnost stránek Vědeckého výboru. Umísťovat vybrané materiály na webové stránky výboru.

 

10. Tento rok se plánuje 9 výstupů:

Plánované studie

 1. Stanovení prahů pro hodnocení kalamit vybraných škodlivých organismů (odborný garant: prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. - VÚRV, v. v. i.).
 2. Šíření nových virových patogenů a fytoplazem kulturních rostlin a jejich rizika (odborný garant: Ing. J. Kumar, Ph.D. - VÚRV, v. v. i.).
 3. Per- a polyfluorované sloučeniny (PFAS) v potravním řetězci člověka (odborný garant: prof. Ing. J. Hajšlová, CSc. - VŠCHT Praha).
 4. Zhodnocení hladin toxických glykoalkaloidů v bramborách na českém trhu (odborný garant: prof. Ing. J. Hajšlová, CSc. - VŠCHT Praha).
 5. Stanovení obsahu estragolu v tuzemských genotypech fenyklu obecného (Foeniculum vulgare Mill.) (odborný garant: Ing. H. Pluháčková, Ph.D. - MENDELU, Brno).

Plánovaná stanoviska
6. Plánovaná stanoviska – 4.
Další neplánovaná stanoviska podle potřeb MZe.

   

  Předkládá:

  doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

  předseda Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí

  KONTAKT:

  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

  T: +420 233 022 350
  E-mail: salava@vurv.cz

  © Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
  2008

  Aktualizace: 02.02.2023