Plán práce Vědeckého výboru na rok 2021


 

1. Výbor se bude v roce 2021 věnovat jako v minulých letech prioritním problémům z hlediska jejich aktuální potřebnosti a problémům zadaným Koordinační skupinou:
Posílení oblasti zajištění analýzy rizik v České republice“.

Aktuální téma:
Nové potraviny (novel food)

Zdravotní rizika vybraných biologicky aktivních látek ve vybraných komoditách

Procesní kontaminanty v potravinách

Regulované škodlivé organizmy (v návaznosti na EFSA)


2. Finanční rozpočet Výboru (viz. Separátní dokument výboru) bude použit na zpracování a hodnocení rizik ve formě 7 plánovaných výstupů - projektových studií a stanovisek, na zpracování aktuálních podkladových materiálů pro zajištění činnosti Výboru. Dále bude část těchto finančních prostředků využita na zajištění úkolů kladených na Výbor Koordinační skupinou (KS), tzv. ad hoc výstupů – posudky, hodnocení, stanoviska specifikované v zakázkových listech. Další náklady budou sloužit ke krytí nákladů na správu webových stránek Výboru, uspořádání semináře, na osobní náklady, režii a ostatní náklady (viz další body Plánu práce).


3. Zorganizovat odborný seminář

Zorganizovat seminář na aktuální témata rizik v potravinách a navázat tak na semináře z minulých let. Jak se ukázalo, tato témata jsou pro orgány státní správy a státního dozoru velmi aktuální a přinesla řadu nových otázek. Semináře vedou k definování nejvíce problematických okruhů této oblasti, které byly formulovány na základě komunikace mezi orgány státní správy a jednotlivými odborníky.

 

4. Spolupráce s EFSA

MZe ČR zajišťuje experty pro EFSA a naopak činnost zahraničních expertů v ČR.  Část z tohoto mezinárodního závazku zajišťují pro MZe ČR a KS  i experti z Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí. Část plánovaného rozpočtu v položce Náklady na reprezentaci zahrnuje položky, jež jsou spojeny s účastí členů Výboru s plánovanými zasedáními komisí EFSA (Plant Health Committe EFSA) či jednotlivě vyžádanými zahraničními cestami na pracovní jednání EFSA a další komise v oblasti bezpečnosti potravin. Výbor zajišťuje i rezervu pro hrazení cest zahraničních expertů za účelem hodnocení rizik bezpečnosti potravin.  Z financovaných cest v rámci reprezentace činnosti Výboru budou předkládány MZe ČR zprávy o tématech a o průběhu jednání.

 

5. Mapování a kategorizace problémů rizik a potenciálně škodlivých faktorů na zdraví člověka spojených s kontaminací půdy, vody, rostlin a rostlinných produktů rezidui pesticidů a jinými kontaminanty.

 

6. Analýza informačních zdrojů rizik na základě činnosti členů Výboru a externích spolupracovníků z následujících okruhů:

6.1. Zdraví rostlin a regulované organizmy ve spolupráci s ÚZKÚZ.

6.2. Abiotická nebezpečí a míra aktuálního rizika v životním prostředí, zemědělské výrobě a v rostlinných produktech.

6.3. Možnosti omezování biotických a abiotických rizik v rostlinných produktech a v životním prostředí.

6.4. Bezpečnost potravin a nakládání s chemickými látkami v zemědělství.

6.5. Posklizňová a předsklizňová rizika škodlivých organizmů a  pesticidních- biocidních látek.

6.6. Potraviny nového typu (novel food).

6.7. Evaluace, monitoring, hodnocení a řízení rizik živočišných škůdců a dalších škodlivých organizmů ve výrobních a distribučních řetězcích potravin.

6.8. Současné strategie prevence / minimalizace toxických látek v potravinách a nové, efektivní postupy kontroly.

 

7. Účast zástupce VVFaŽP na Koordinační skupině (KS) MZe ČR a účast na zasedání pracovních skupin EFSA a dalších relevantních mezinárodních skupinách.

 

8. V roce 2021 zorganizovat 3 pravidelná (či mimořádná) zasedání Výboru.

 

9. Zajišťovat správu, údržbu, aktuálnost stránek Vědeckého výboru. Umísťovat vybrané materiály na webové stránky výboru.

 

10. Tento rok se plánuje 7 plánovaných výstupů:

Plánované studie

 1. Metabolity ovoce a zeleniny s možností uplatnění v prevenci chronických onemocnění (garant: prof. RNDr. L. Opletal, CSc. – FaF UK).
 2. Šíření nových houbových patogenů kulturních rostlin a jejich rizika, 2. část: patogeny zemědělských plodin (garanti: Mgr. Karel Černý, Ph.D. - VÚKOZ).
 3. Korovník obilní  jako šířící se  invazivní  škůdce  – podklady pro hodnocení jeho  rizik v ČR (garanti: Ing. V. Stejskal, Ph.D., Ing. R. Aulický, Ph.D. - VÚRV).

Plánovaná stanoviska
4. Další plánovaná stanoviska – 4.
Další neplánovaná stanoviska podle potřeb MZe.

   

  Předkládá:

  prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

  předseda Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí

  KONTAKT:

  Výzkumný ústav rostlinné výroby v.i.i.
  Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

  T: +420 233 022 409
  E-mail: kocourek@vurv.cz

  © Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
  2008

  Aktualizace: 05.01.2021