Pořádané semináře výboru


Seminář "Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: rezidua pesticidů v ovoci a zelenině"

 

11. 11. 2019

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 1

Seminář byl určen pro odbornou veřejnost a pro orgány státního dozoru. Semináře se zúčastnilo přes 120 posluchačů.


Metabolity účinných složek pesticidních prostředků jako markery jejich aplikace na ochranu plodin

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. a kol. - Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko- technologická v Praze

Kontrola reziduí pesticidů v potravinách rostlinného původu
Ing. Petr Cuhra - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Informace o problematice reziduí pesticidů v ovoci a zelenině z pohledu obchodních řetězců
Ing. Pavel Mikoška, CSc. - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Informace o problematice reziduí pesticidů v ovoci z pohledu pěstitelů
Ing. Martin Ludvík - Ovocnářská unie ČR

Informace o problematice reziduí pesticidů v zelenině z pohledu pěstitelů
Ing. Petr Hanka - Zelinářská unie Čech a Moravy

Regulace rezidují pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu  pěstování
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek - Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

 

Seminář "Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: kontaminanty v potravinách a v pitné vodě"

 

19. 11. 2018
Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 1


Seminář byl určen pro odbornou veřejnost a pro orgány státního dozoru. Semináře se zúčastnilo přes 100 posluchačů.

 

Perfluoralkylované sloučeniny (PFAS): nebezpečné kontaminanty v prostředí člověka (?)
Doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D., Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ing. Darina Lanková, Ph.D. - Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko- technologická v Praze

Význam, problémy a perspektivy znovuvyužití vyčištěných městských vod
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Prof. Ing. Václav Janda, CSc. – Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Pesticidy ve vodách drenáží a drobných vodních toků – co přinesl kontinuální monitoring?
Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D., Ing. Petr Fučík, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i.

Monitoring reziduí pesticidů v podzemní vodě
Mgr. Vít Kodeš, Ph.D. - Český hydrometeorologický ústav

Výskyt reziduí pesticidů v pitné vodě a jejich vliv na zdraví
MUDr. František Kožíšek, CSc. – Státní zdravotní ústav

Současný stav registrace POR s ohledem na ochranu vodních zdrojů
Ing. Pavel Minář, Ph.D. – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Je možné zvládnout ochranu proti plevelům bez herbicidů, jejichž rezidua nejčastěji kontaminují pitnou vodu?
Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita

 

 

 

 


 

Seminář "Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: význam výzkumu a nezávislých studií v systému zajištění bezpečných potravin"

 

24. 11. 2017
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Seminář byl určen pro odbornou veřejnost a pro orgány státního dozoru. Semináře se zúčastnilo přes 60 posluchačů.

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. Přivítání a představení činnosti Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí (VVF a ŽP)

Ing. Václav Stejskal, PhD. - předseda Vědeckého výboru; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - místopředsedkyně Vědeckého výboru; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

2. Odborné referáty

Aktuální informace MZe týkající se bezpečnosti potravin v ČR a EU a spolupráce s EFSA - prezentace
Ing. Petr Beneš – Ministerstvo zemědělství, odbor bezpečnosti potravin

Využití odborných stanovisek VVF a ŽP pro kontrolní účely SZPI
Mgr. Zuzana Tomášová Kalábová, Ing. Petr Cuhra – Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Aktuální témata v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv - případová studie
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Zřízení tzv. "počátečního seznamu Unie" UNION LIST NOVEL FOODS dle novely Nařízení (EU) 2283/2015 o nových potravinách formou implementačního nařízení - připomínky
RNDr. Václav Bažata - nezávislý expert

Obaly ve vztahu k bezpečnosti potravin
Ing. Jitka Sosnovcová – Státní zdravotní ústav

Obaly posilují bezpečnost potravin
Ing. Vlado Volek – Obalový institut SYBA s.r.o.

Potenciál hlodavců, hmyzu a roztočů z hlediska poškození obalů potravin a surovin
Ing. Václav Stejskal, Ph.D. - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Rezistence škůdců k pesticidům ve vztahu k životnímu prostředí
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Glosa - nezbytnost ochrany rostlin pro zajištění výroby zdravých a bezpečných surovin a potravin
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

Aktuální úpravy legislativy v oblasti potravinových kontaminantů a vzorkování potravin
Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

 

 


 

Seminář "Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: potraviny nového typu (PNT), kontaminanty, přípravky na ochranu rostlin"

 

21. 11. 2016
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Seminář byl určen pro odborné pracovníky z následujících institucí: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Potravinářská komora ČR, Státní zdravotní ústav.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

  1. Úvodní slovo

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - místopředsedkyně Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí (VVFaŽP); Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

  1. Odborné referáty – I.

Úvod do problematiky potravin nového typu (PNT)
Mgr. Karolína Mikanová – Ministerstvo zemědělství

Kazuistika některých členských států u vybraných žádostí o schválení PNT a novela Nařízení
RNDr. Václav Bažata – člen Vědeckého výboru; nezávislý expert

Hmyz jako potravina
Doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně

Potraviny nového typu - případová studie
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - místopředsedkyně Vědeckého výboru; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

  1. Přestávka
  1. Odborné referáty – II.

Bezpečnost a kvalita potravin: aktuální problémy
Ing. Petr Cuhra – člen Vědeckého výboru; ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Praha

Možnosti regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu pěstování
Prof. RNDr. František Kocourek, CSc. – člen Vědeckého výboru; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Systémy integrované ochrany rostlin zaručují kvalitu potravin
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - člen Vědeckého výboru; Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko

  1. Závěr semináře

 

 


 

Seminář "Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: aspekty výroby, skladování a falšování při prodeji"

11. 12. 2015
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Seminář byl určen pro odborné pracovníky z následujících institucí: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní veterinární správa, Státní zdravotní ústav, Krajská hygienická správa, Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, Česká společnost rostlinolékařská, Český svaz pivovarů a sladoven, Svaz průmyslových mlýnů, Profesní sdružení pěstitelů sladovnického ječmene, Český svaz pivovarů a sladoven, Státní svaz hmotných rezerv a další.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

Úvodní slovo:

Ing. Václav Stejskal, Ph.D. - předseda Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí (VVFaŽP)

Ing. Jitka Götzová -  ředitelka odboru bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství

 

Odborné referáty:

Role moderních biotechnologií v potravinářství a příbuzných oborech - Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. (rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze)

Rizika dlouhodobého a strategického skladování potravinářských komodit a potravin - Ing. Václav Stejskal, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha)

Falšování potravin: současné problémy - Ing. Petr Cuhra (ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Praha)

FoodIntegrity - Nový evropský projekt  pro hodnocení autenticity potravin a potravních doplňků - Doc. Ing. Milena Stránská-Zachariášová, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Koktejly biologicky aktivních látek v potravinách: komplexní strategie jejich hodnocení - Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Cereálie z pohledu surovina - zpracovatelská technologie - výživové parametry produktu - Ing. Pavel Skřivan, CSc. (Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.)

Nebezpečné desinterpretace vědeckých výsledků - RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko)

Aktuální úpravy legislativy v oblasti potravinových kontaminantů - Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Využití DNA fingerprintingu pro autentizaci potravin se zaměřením na rýži - Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. a kol. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha)

 

 


 

Seminář a workshop VVF a ŽP: "Škodliví hlodavci – aktuální rizika a problémy"

1. 12., 17. 12. 2014
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha

Škodliví hlodavci – aktuální rizika a problémy

 

 


Seminář a workshop VVF a ŽP: "Nové metody a přístupy k řízení rizik regulovaných škůdců v ČR a legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech"

6. 12. 2013
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha

Nové metody a přístupy k řízení rizik regulovaných škůdců v ČR a legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech

 

 


Seminář "Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy"

14. 12. 2011
Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1

Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy

 

 


Seminář "Analýza rizik škodlivých organismů v České republice a Evropské unii"

 

12. 3. 2010
Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, Státní rostlinolékařská správa a Ministerstvo zemědělství ČR uspořádali seminář pro odborníky ze státní správy, vědeckých a výzkumných pracovišť a praxe. Cílem semináře bylo podat informace o konceptu analýz rizik škodlivých organismů ohrožující zdraví rostlin v České republice i v mezinárodním kontextu, oslovit odborné pracovníky z různých odvětví vědy, výzkumu, státní správy a praxe a představit jim možnosti spolupráce na tomto poli. Dalším cílem semináře bylo ustavit platformu pro širší zapojení odborné veřejnosti do procesu PRA (Pest Risk Analysis).

 

Seznam prezentovaných příspěvků:

 

Role analýz rizik v systému bezpečnosti potravin 
Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí 
Co je a co není PRA
Úloha SRS při zpracování analýz rizik škodlivých organismů rostlin

 

Nový systém přípravy PRA v ČR 
Původce červené sypavky borovic Mycosphaerella pini E. Rostrup 
Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) - důvody pro zpracování PRA 
Ambrozie peřenolistá Ambrosia artemisiifolia L.

 

Invaze v evropských projektech: využití vědy pro aplikace 
Potenciální rozvoj škůdců v podmínkách změny klimatu 
Monitoring šíření organismů s využitím techniky DPZ a GIS

 

Dokumenty týkající se zajištění systému PRA v ČR:

 

Příprava analýz rizik škodlivých organismů v České republice

Škodlivé organismy pro zpracování řádné PRA v roce 2010 - Pilotní projekt SRS a VVFaŽP - únor 2010

Přihláška k aktivní účasti při přípravách PRA v ČR

 


 

Seminář "Metody odběru a analýzy vzorků komodit, potravin a půdy"

27. 11. 2009
Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky uspořádal seminář „Metody odběru a analýzy vzorků komodit, potravin a půdy“, který se konal dne 27. listopadu 2009 v prostorách MZe ČR. Seminář byl určen pro členy Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí, pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu a zástupce dozorových orgánů v oblasti bezpečnosti potravin, krmiv, bio-kontaminantů, zdraví rostlin a kontroly GMO.

V EU byly zahájeny práce na harmonizaci legislativy týkající se vzorkování a limitů reziduí pesticidů. Zatímco limity reziduí pesticidů jsou harmonizovány či proces jejich harmonizace probíhá, tak v oblasti vzorkování panuje vysoký stupeň nejednotnosti. Na základě problémů spojených se vzorkováním komodit při exportech a importech požádali pracovníci SZIF MZe ČR, aby Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí zorganizoval seminář, který by byl zaměřen na zhodnocení a limity vzorkování bio-kontaminantů a pesticidů v komoditách. Součástí programu byl i diskusní panel k problematice vzorkování, na kterém vystoupili zástupci dozorových orgánů MZe ČR (SRS, UKZÚZ, SVS, SPZI) a zástupci Ministerstva zemědělství zabývající se problematikou GMO.


KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023