Projekt č.2
Projekt

Monitoring posklizňových rizik škodlivých organismů a odolnosti škůdců k biocidům


Garant: Ing. Radek Aulický (VÚRV, v.v.i), Doc. P. Rödl (SZÚ)

prosinec 2012

Tato studie navazuje na předchozí studie (Rödl, 2006, 2007) - zpracovaná pro Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, která hodnotí zdravotní a environmentální rizika způsobená vertebrálními a hmyzími škůdci. Cílem studie byla evaluace rizik asociovaných se skladištními škůdci.

Studie přináší historická data o počátcích výzkumu skladištních škůdců v ČR a bývalém Československu. Dále prezentuje monitoring frekvence výskytu primárních škůdců v obilovinách jako hlavních kontaminátorů cereálií v České Republice a EU. Studie poukazuje na riziko kontaminace mouky alergeny a fragmenty brouků a roztočů. Studie shrnuje rizika antikoagulantů (biocidních rodenticidů) a výsledky týkající se rizik hlodavců z důvodu prolongované periody mezi intoxikací a smrtí. Práce dokumentuje zvýšenu odolnost škůdců k biocidům (antikoagulantům): dříve nastala smrt za 3-5 dní, v současné době je to 10-21 dní. To výrazně zvyšuje riziko druhotných otrav necílových organizmů v ČR. V praxi to znamená, že se prodlužuje riziková doba, kdy zpravidla dochází ke konzumaci otráveného hlodavce predátorem a sekundární otravě predátora.