Projekt č.1
Projekt

Mykotoxiny: bezpečnost krmiv a krmných doplňků


Garant: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha)

prosinec 2013

Mykotoxiny jsou produkty sekundárního metabolismu nižších mikroskopických vláknitých hub. V současné době je známo přibližně 114 druhů, které mohou způsobovat komplikace v krmivářství a potravinářství. Asi 65 druhů je pak přímo toxinogenních, což s sebou nese výrazné riziko pro zdraví zvířat, ale i lidských konzumentů. Dominantní producenti mykotoxinů jsou především vláknité houby rodů Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Claviceps, Alternaria a Stachybotrys. Maximální přípustné hladiny některých mykotoxinů v krmivech jsou již legislativně ošetřeny (aflatoxin B1, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiny B1 a B2, a ochratoxin A), avšak dalších přibližně 300 látek doposud do legislativy zahrnuto není. Na tvorbě vědeckých názorů o relevanci jednotlivých mykotoxinů či skupin mykotoxinů sloužících jako podklady pro tvorbu evropské legislativy kontinuálně pracuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA, European Food Safety Authority). Data o výskytu 56 mykotoxinů ze skupiny trichothecenů, enniatinů, zearalenonů, fumonisinů, alternariových toxinů, aflatoxinů, ochratoxinů, námelových alkaloidů a dalších ve fermentovaných i nefermentovaných krmivech a krmných doplňcích (konkrétně v kukuřičných silážích, jetelotravních senážích, sladovém květu, mlátě, kukuřičných výpalcích, pšeničných výpalcích, senu, krmných cereáliích a dalších rostlinných materiálech i, kompletních krmných směsích pro prasata, kuřata a nosnice, pro mléčný dobytek a pro ptáky), která byla shromážděna během let 2008 až 2012 na Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha a poskytnuta Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin EFSA, jsou součástí této studie. Více než 350 výše specifikovaných vzorků krmiv bylo analyzováno pomocí akreditované multi-mykotoxinové LC–MS metody.