Projekt č.2
Projekt

Monitoring a rizika kontaminace potravin skladištními škůdci v potravinářských provozech


Garant: Ing. Radek Aulický, VÚRV, v.v.i.

prosinec 2013

Ačkoli kontaminace hmyzem snižuje kvalitu a bezpečnost cereálních produktů, je monitorování a vyhodnocování rizik škůdců v ČR stále velmi málo využívané. Přestože existují v naší legislativě pravidla, která ukládají tyto povinnosti a dále existuje celá řada hygienických systémů, tak v praxi je velmi obtížné nalézt kvalitní a účinný monitorovací systém. Z těchto důvodů neexistují pro ČR relevantní data v oblasti výskytu skladištních škůdců, zejména v navazujících zpracovatelských provozech, jako jsou mlýny, pekárny atd.

Cílem této studie bylo aplikovat tři monitorovací systémy ve vybraných mlýnských provozech za účelem vyhodnocení: 1. Druhového spektra škůdců, 2. Četnosti jednotlivých druhů a 3. Porovnání jednotlivých metod monitorování.

Výsledkem studio bylo, že ve všech mlýnech se nacházeli hmyzí škůdci. Celkem bylo v průběhu monitorování determinováno 9 druhů lezoucího hmyzu a dva druhy létajícího hmyzu. Nejčetnějším druhem, který se nacházel ve mlýnech, byl potemník skladištní (T. confusum). Z výsledků monitorování vyplývá, že účinnost feromonových lapačů na létající hmyz je dostatečně efektivní a je schopna monitorování vyskytujících se hlavních druhů škůdců. Při porovnání metod analýzy odpadových zbytků z dopravních cest a monitorovacího systému pomocí feromonových lapačů na lezoucí hmyz byly zjištěny rozdíly ve spektru zachyceného druhového spektra škůdců a zejména v četnosti záchytu jednotlivých druhů.

Závěry, které vyplývají z této studie, ukazují na velmi závažná rizika kontaminace mlýnských produktů v ČR skladištními škůdci, jejich fragmenty a alergeny. Metody použité v této studii lze hodnotit jako vhodné pro monitorování škůdců v těchto vysoce segmentovaných provozech.

NOVÁ ZJIŠTĚNÍ A VAROVÁNÍ Z HLEDISKA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI KONTAMINANTŮ A BEZPEČNOSTI POTRAVIN:

Rizika škůdců a jejich kontaminantů v mouce jsou řízena ve mlýnech na základě monitoringu škůdců pomocí lapačů. V této studii bylo zjištěno, že rutinní monitorovací systém pomocí feromonových lapačů na kritických bodech (např. v systému HACCP) na řadě míst nekoreluje s kontaminací produktů. Zachycuje jiné škůdce, než jsou uvnitř technologických cest výroby mouky. Existuje proto vážné nebezpečí falešně negativních informací z lapačů:i když je vnitřní technologie mlýna a mouka je kontaminována škůdci.