Projekt č.1
Projekt

Regulace výskytu účinných látek přípravků na ochranu rostlin v ovoci a zelenině


Garant: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.

listopad 2019

Souhrn:

V úvodní části studie jsou uvedeny aktuální poznatky z hodnocení závažnosti výskytu reziduí z hlediska bezpečnosti potravin. Monitoring výskytu reziduí pesticidů v potravinách v EU z posledních let je doplněn příklady z výskytu reziduí na komoditách ovoce a zeleniny. Dále jsou uvedeny výsledky monitoringu výskytu reziduí pesticidů v ovoci a zelenině prováděného v předchozích letech v ČR. Jsou uvedeny informace o analýzách reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a je popsán matematický model degradace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu vegetace. Dále je popsán formalizovaný proces stanovení akčních ochranných lhůt. Modely jsou ověřeny na případových studiích pro nízkoreziduální a pro bezreziduální produkci zeleniny a ovoce pro široké spektrum fungicidů a insekticidů. Pro hlavní skupiny zelenin jsou uvedena rizika účinných látek herbicidů. Jsou popsány způsoby regulace výskytu reziduí pesticidů v potravinách založené na legislativních opatřeních a na obchodních vztazích mezi pěstiteli a obchodními řetězci. Popsané způsoby regulace výskytu reziduí pesticidů jsou využitelné v aktualizaci podmínek Integrované produkce ovoce a Integrované produkce zeleniny v rámci nové společné zemědělské politice EU.