Projekt č.2
Projekt

Metabolity účinných látek pesticidů jako markery aplikací prostředků ochrany


Garant: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

listopad 2019

Souhrn:

Současná zemědělská produkce se v řadě případů stále neobejde bez aplikace pesticidních přípravků. Jejich použití je nicméně legislativně regulováno a v rámci uplatňování integrované ochrany rostlin je snaha jejich aplikaci na plodiny, a potažmo pak rezidua v potravinách, minimalizovat. V praxi se však můžeme setkat s různými nelegálními praktikami, ať již jde o nedeklarované použití nepovolených pesticidů v ekologickém zemědělství (přestože jsou dané přípravky registrovány pouze pro konvenční produkci), či aplikaci přípravků v ČR neregistrovaných, případně přímo zakázaných v EU. Většina moderních pesticidů se vyznačuje omezenou stabilitou, po eliminaci škodlivého činitele se postupně vlivem různých fyzikálně-chemických či biochemických faktorů rozkládají. Vznikající produkty, pokud nejsou součástí definice maximálního limitu reziduí (MLR), se rutinně nesledují (nejsou významně toxické).  Pokud tedy reziduum mateřské látky klesne pod běžně monitorovanou úroveň hodnoty MLR, pak skutečnost, že daná plodina / rostlina byla ošetřena pesticidy, laboratorní kontrola již neprokáže. Jako případová studie jsou uváděny výsledky pilotní studie realizované v rámci projektu NAZV-QJ1530272 ve spolupráci s ÚKZUZ Brno. Výsledky této studie dokumentují, na příkladu révy vinné, možnosti prokázat ošetření fungicidními přípravky na základě detekce jejich metabolitů a to nejen při vyšetření hroznů, ale i produktů jejich zpracování jako je mošt či víno (je nutné zdůraznit, že mateřské látky díky nižší polaritě sem už většinou nepřechází). Ve studii jsou shrnuty informace umožňující aplikaci této originální strategie i na široké spektrum dalších pesticidů používaných pro ochranu různých plodin. Uveden je také výčet těchto markerů prokázaných v rámci validační studie, diskutovány jsou možnosti využití při odhalování falšování, resp. při forenzních šetřeních.