Projekt č.3
Projekt

Rušník obilní (Trogoderma granarium) jako šířící se invazivní škůdce – podklady pro hodnocení jeho potenciálních rizik v ČR a EU


Garant: Ing. V. Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.

listopad 2021

 

Souhrn

Rušník obilní (Trogoderma granarium) je nebezpečný invazivní polyfágní škůdce skladovaných produktů patřící do čeledi Dermestidae. V řadě států (USA, Austrálie, Čína, Nový Zéland, atd.) je považován za jednoho z nejdůležitějších karanténních škůdců. Jedna z mezinárodních studií ho zařadila mezi 100 aktuálně nevýznamnějších invazivních druhů na světě. Přesto je v ČR a v EU jeho aktuální reálný statut ne zcela jasný (tj. rizika, nálezy, výskyt a rozšíření). Zahraniční experti soudí, že jedním z důvodů absence aktuálních informací může být i obtížnost detekce a morfologické identifikace tohoto škůdce. V minulosti byl tento druh klasifikován jak v ČR, tak i ve státech EU, jako významný karanténní škůdce. Později byl z těchto seznamů vyřazen. Dle EPPO má však stále Trogoderma granarium klasifikaci karanténního škůdce skupiny „A II.“: tento stupeň klasifikace znamená, že tento druh EPPO doporučuje k (karanténní) regulaci pro státy bez jeho dokumentovaného výskytu. V legislativě EU však žádný stupeň karanténní regulace Trogoderma granarium stále nemá; a nemá ji ani v žádném z členských států EU. V současné době probíhá z tohoto důvodu iniciativa v EU, která je koordinovaná Julius Kühn-Institut (JKI; Berlín, Německo). Ta se týká sběru informací o tomto a dalších invazivních či regulovaných druzích skladištních škůdců. Z hlediska náplně této předložené studie vědeckého výboru (VV) se iniciativa JKI týká především oblasti shromažďování aktuálních informací o invazivním škůdci Trogoderma granarium na úrovni ČR a jednotlivých států EU. Specifickým cílem této studie (VV) je vytvoření souhrnu poznatků o rozšíření a bionomii rušníka obilního, metodách kontroly a jeho detekce a identifikace potenciálně využitelných nejen pro iniciativu JKI, ale i pro naši státní správu.

 

Summary

Khapra beetle (Trogoderma granarium) is a dangerous invasive polyphagous pest of stored products belonging to the family Dermestidae. In many countries (USA, Australia, China, New Zealand, etc.) it is considered one of the most important quarantine pests. One of the international studies ranked it among the 100 currently most important invasive species in the world. In spite of that, in the Czech Republic and in the EU, its current real pest status is not entirely clear (i.e., risks, findings, occurrence, and spread). Foreign experts believe that one of the reasons for the absence of current information may be the difficulty of detecting and morphological identification of this pest. In the past, this species was classified both in the Czech Republic and in EU countries, as a significant quarantine pest. It was later removed from these lists. However, according to the EPPO, the Trogoderma granarium still has the classification of a quarantine pest of group "A II.": This degree of classification means that this species of EPPO recommends for (quarantine) regulation for states without its documented occurrence. However, Trogoderma granarium still has no degree of quarantine regulation in EU legislation; and does not has it in any of the EU Member States. Currently, for this reason, an initiative is underway in the EU, which is coordinated by the Julius-Kühn Institute (JKI; Berlin, Germany). This concerns the collection of information on this and other invasive or regulated species of storage pests. In terms of the content of this submitted R&D study, the JKI initiative concerns mainly in the field of gathering current information on the invasive pest Trogoderma granarium at the level of the Czech Republic and individual EU states. The specific goal of this study (R&D) is to create a summary of knowledge about the spread and bionomy of the khapra beetle (Trogoderma granarium) and methods of control and its detection and identification potentially useful not only for the JKI initiative, but also for the state administration.