Projekt č.2
Projekt

Bezpečnostní listy 1 - dezinfekce


prosinec 2003

ABSTRAKT:

Před vstupem ČR do EU se mění právní předpisy. Tyto změny se týkají chemických látek včetně přípravků na ochranu rostlin a biocidů (tj. látek určených dezinfekci, dezinsekci a deratizaci). Koncem roku 2003 vyšel nový zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, který nahrazuje dosud platný zákon č. 157/1998 Sb. V souvislosti s touto skutečností se zároveň mění i prováděcí předpisy.

Těmto změnám musí odpovídat i bezpečnostní listy chemických látek a přípravků používaných v ČR. Bezpečnostní listy se zpracovávají podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 27/1999 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku - a to v členění do předepsaných 16 částí. To se také týká chemických látek určených k dezinfekci s cílem zajistit zdravotně nezávadné prostředí pro skladování potravinářských surovin.

Obecně se dezinfekce definuje jako zničení či zneškodnění mikroorganizmů na neživých předmětech, vnějším prostředí (půda, voda, vzduch) a na neporušené pokožce. Dezinfekce se provádí výhradně k tomu určenými dezinfekčními prostředky. Bezpečnostní informace o dezinfekčních prostředcích lze nalézt v aktuálních bezpečnostních listech.

Formulace těchto přípravků a tím i klasifikace těchto chemických látek se však průběžně mění, doplňuje a upravuje. To vyžaduje, neustálou aktualizaci a dostupnost aktualizovaných verzí bezpečnostních listů. Cílem tohoto projektu bylo shromáždit a zeditovat aktuální bezpečnostní listy vybraných dezinfekčních přípravků jako podkladů pro činnost Výboru fytosanitárního a životního prostředí a podkladů pro vytváření interaktivní webové databáze.