Projekt č.3
Projekt

Bezpečnostní listy 2 - dezinfekce


prosinec 2003

ABSTRAKT:

Zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin patří mezi nejdůležitější politické priority v EU. Z tohoto důvodu přináší vstup do EU vyšší požadavky na bezpečnost potravin v ČR. Bezpečnost potravin je, mimo jiné, vázána na pravidelný monitoring škůdců a provádění prací dezinsekce a deratizace (DDD) v zemědělských skladech a potravinářských provozech.

Při provádění dezinsekce a deratizace v zemědělských objektech a potravinářských provozech je třeba dodržovat ustanovení platných legislativních norem. Nedodržování těchto norem může vést ke špatné aplikaci a používání pesticidů a tím ke kontaminaci prostředí a ohrožení zdravotní nezávadnosti potravin nebo potravinových surovin.

Bezpečné provádění prací DDD a jejich kontrola je komplikována tím, že legislativní opatření upravující provádění DDD nejsou obsaženy v jedné normě. Objevují se v různých zákonech a vládních nařízeních. Další normou, která upravuje činnost DDD jsou bezpečnostní listy. Ani bezpečnostní listy nejsou dostupné v rámci jednoho dokumentu.

Výstupem projektu bylo vytvoření (1) přehledu a rešerše vybraných zákonů týkající se činnosti DDD (tj. zákon 157/1998 Sb., 120/2002 Sb., 258/2000 Sb., 185 /2001 Sb., 147/96 Sb. ve znění zákona 36/2002 Sb. ) a (2) sestavení aktualizovaného přehledu bezpečnostních listů vybraných insekticidů a rodenticidů setříděných podle formulací.

Dalším krokem projektové studie bylo převést editované bezpečnostní listy do formy interaktivní databáze, která bude spravována Výborem fytosanitárním a životního prostředí.