Projekt č.16
Projekt

Perspektivy využití půdních organismů pro zvýšení bezpečnosti rostlinných produktů


prosinec 2003

ABSTRAKT:

Kvalita a bezpečnost potravin rostlinného původu zůstává trvale aktuálním problémem. I když řada legislativních opatření snížila nadměrné používání pesticidů, zkvalitnila technologii výroby agrochemikálií a omezila vstupy rizikových či toxických prvků do životního prostředí, v rostlinách jsou nadále identifikovány nežádoucí prvky a sloučeniny, které představují pro člověka i zvířata zdravotní riziko (rezidua pesticidů, vysoká koncentrace nitrátů, zvýšené obsahy těžkých kovů aj.).

Řada těchto problémů je spojená s půdou, se změnami v jejích fyzikálních, chemických, ale také biologických vlastnostech. Dnes je již zřejmé, že mnohá, často energeticky značně náročná opatření používaná ke zvyšování výnosů, vedla k degradaci půd, příp. ke zhoršování kvality rostlinných produktů (Elliot et al., 1997).

Záměrem této studie bylo vyhodnotit podíl půdních organismů na produkci zdravých rostlin a specifikovat faktory, které tyto funkce půdních organismů mohou posílit.