Projekt č.2
Projekt

Rizika vertebrálních živočichů pro zemědělské a potravinářské podniky


Garant: Doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc. (SZÚ Praha)

prosinec 2009

Tato studie navazuje na předchozí studie (Rödl 2006, 2007) zpracované pro Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, které hodnotí zdravotní a environmentální rizika způsobená vertebrátními škůdci a možnostmi jejich prevence a řízení. Tato studie se zaměřuje na hodnocení rizik způsobené ferálními populacemi synantropních holubů (Columba livia). Podává systematický přehled rizik, která holubi působí lidskému zdraví a životnímu prostředí v urbánní, zemědělské a potravinářské sféře. Studie dokládá, že úspěšný a efektivní přístup při regulování městských holubů předpokládá integrované využití všech dostupných a použitelných metod, které jsou v souladu s aktuálně platnými zákony (tj. aktuálně zejména č. 258/2000 Sb., 114/1992 Sb., 246/1992 Sb.). V rámci řešené studie byl proveden monitoring a evaluace aktuálních rizik holubů na 7 lokalitách v Čechách a na Moravě.

Soubory ke stažení

Projekt2.pdf