Projekty roku 2004


Projekt č.1 :
Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienických limitů v evropských i mimoevropských zemíchprosinec 2004

Projekt č.2 :
Alergeny a škodlivé organismy ve skladovaných obilovinách pěstovaných v ČRprosinec 2004

Projekt č.3 :
Bromované retardátory hoření - environmentální xenoestrogenyprosinec 2004

Projekt č.4 :
Druhy rodu Alternaria - původci chorob rostlin, producenti toxinů a alergenyprosinec 2004

Projekt č.5 :
Faktory ovlivňující obsah nutričně významných a škodlivých látek v hlízách a výrobcích z bramborprosinec 2004

Projekt č.6 :
Geneticky modifikované organismy v rostlinné výrobě: ekologická rizika, ko-existence odlišných způsobů zemědělství a možnosti kontroly nakládání s GMOprosinec 2004

Projekt č.7 :
Hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin pro životní prostředíprosinec 2004

Projekt č.8 :
Možnosti využití biologických agens v ochraně potravního řetězce člověkaprosinec 2004

Projekt č.9 :
Nitrované polycyklické uhlovodíky: environmentální karcinogenyprosinec 2004

Projekt č.10 :
Perfluorované perzistentní kontaminanty v potravních řetězcíchprosinec 2004

Projekt č.11 :
Stopové prvky v půdách hl. města Prahyprosinec 2004

Projekt č.12 :
Využití bioindikátorů při hodnocení starých zátěží terrestrického ekosystémuprosinec 2004

Projekt č.13 :
Využití rostlin k eliminaci xenobiotik z životního prostředíprosinec 2004

Projekt č.14 :
Zpracování bezpečnostních listů (desinfekce)prosinec 2004

Projekt č.15 :
Zpracování bezpečnostních listů (desinsekce, deratizace)prosinec 2004

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023